Jonavos rajono priešgaisrinės tarnybos pranešėjų apsaugos informacija

GELBĖTI.GESINTI.PADĖTI

GELBĖTI.
GESINTI.
PADĖTI.

Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas nustato apie pažeidimus įstaigose pranešusių asmenų teises ir pareigas, jų teisinės apsaugos pagrindus ir formas, taip pat šių asmenų apsaugos, skatinimo ir pagalbos jiems priemones, siekiant sudaryti tinkamas galimybes pranešti apie teisės pažeidimus, keliančius grėsmę viešajam interesui arba jį pažeidžiančius, užtikrinti tokių pažeidimų prevenciją, atskleidimą ir pažeidimus padariusių asmenų patraukimą atsakomybėn.

Praneškite apie pažeidimą vidiniu pranešimų kanalu.

Pranešimus gali pateikti asmenys, kuriuos su Jonavos rajono priešgaisrine tarnyba sieja ar siejo darbo santykiai, arba asmenys sutartiniais santykiais (konsultavimo, rangos, savanorystės ir pan.) susiję su Jonavos rajono priešgaisrine tarnyba.

Pranešimą apie pažeidimus Jonavos rajono priešgaisrinėje tarnyboje galima pateikti dėl:

 • pavojaus visuomenės saugumui ar sveikatai, asmens gyvybei ar sveikatai, aplinkai,
 • kliudymo arba neteisėto poveikio teisėsaugos institucijų atliekamiems tyrimams ar teismams vykdant teisingumą,
 • neteisėto veiklos finansavimo,
 • neteisėto ar neskaidraus viešųjų lėšų ar turto naudojimo,
 • turto įgijimo neteisėtu būdu,
 • padaryto pažeidimo padarinių slėpimo,
 • kito grėsmę viešajam interesui keliančio arba jį pažeidžiančio teisės pažeidimo, apie kurį sužinote iš savo turimų ar turėtų darbo santykių arba sutartinių santykių su Jonavos rajono priešgaisrine tarnyba.

Pranešimų pateikimo tvarka numatyta Informacijos apie pažeidimus teikimo tvarkos apraše.

Asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą Tarnyboje, ją gali pateikti vienu iš šių būdų:

 1. tiesiogiai atvykęs pas specialistę Dainorą Vaičiūnienę, atsakingą už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą;
 2. elektroninio pašto adresu: pranesk.rpt@gmail.com;

Prašome užpildyti  Pranešimo apie pažeidimą formą arba apie pažeidimą pranešti laisvos formos pranešimu, kuriame turi būti pateikta pranešimo formoje nurodyta informacija.

Asmeniui, pateikusiam informaciją apie pažeidimą, bus taikomas konfidencialumas.

Reikalavimas užtikrinti konfidencialumą netaikomas, kai:

 • to raštu prašo asmuo, pateikiantis arba pateikęs informaciją apie pažeidimą;
 • asmuo pateikia žinomai melagingą informaciją.

Asmeniui dėl informacijos apie pažeidimą pateikimo neatsiranda jokia sutartinė ar deliktinė atsakomybė, taip pat atsakomybė dėl garbės ir orumo įžeidimo, dėl šmeižto, jeigu, Pranešėjų apsaugos įstatymo nustatyta tvarka teikdamas informaciją apie pažeidimą, jis pagrįstai manė, kad teikia teisingą informaciją.

Asmuo už žalą, atsiradusią dėl informacijos apie pažeidimą pateikimo, atsako tik tokiu atveju, jei įrodoma, kad asmuo negalėjo pagrįstai manyti, kad jo teikiama informacija yra teisinga.

Žinomai melagingos informacijos, taip pat valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančios informacijos pateikimas nesuteikia asmeniui garantijų pagal Pranešėjų apsaugos įstatymą. Žinomai melagingą informaciją pateikęs arba valstybės ar tarnybos paslaptį ar profesinę paslaptį atskleidęs asmuo atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

DĖMESIO! Vidinis pranešimų kanalas nėra skirtas pateikti skundams, prašymams ar pranešimams siekiant apginti išskirtinai asmeninius interesus.