Jonavos rajono priešgaisrinė tarnyba

GELBĖTI.GESINTI.PADĖTI.

GELBĖTI.
GESINTI.
PADĖTI.

Valdymo struktūra

Darbuotojai

Pareigos

Specialistas ūkinei finansinei veiklai vykdyti, pareigybės lygis B

Dainora Vaičiūnienė

Specialūs reikalavimai

Turėti turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą, įgytą iki 2009 m., arba specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 m.; būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos biudžetinių įmonių įstatymu, Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos taisyklėmis, Lietuvos Respublikos įstatymais, Dokumentų ir archyvų, Darbuotojų saugos ir sveikatos bei Priešgaisrinės saugos taisyklėmis, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais darbo santykių reguliavimą, biudžeto įmonės darbo organizavimą, asmens duomenų teisinę apsaugą; mokėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu; išmanyti dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles; gebėti analizuoti ir apibendrinti informaciją; tvarkyti archyvus; mokėti dirbti MS Word, MS Excel, MS Outlook, buhalterinės apskaitos My Lobster personalo programa, DVS; darbe vadovautis viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais.

Atliekamos funkcijos

Vykdo atsargų apskaitą, atlieka inventorizacijas; vykdo darbo grafikų, darbo laiko apskaitos žiniaraščių, kuro panaudojimo kontrolę; sudaro dokumentacijos planus, tvarko archyvą; ruošia įsakymus ir kitus raštus, susijusius su Tarnybos veikla; programoje My Lobster pildo tabelius, sudaro darbo grafikus, atlieka personalo operacijas; teikia dokumentus per DVS buhalterijai ir Jonavos rajono savivaldybei; rengia personalo dokumentus, sudaro atostogų grafikus, skaičiuoja atostogų kaupinius, teikia pranešimus Sodrai; rengia tvarkas ir taisykles tarnybos veiklos vykdymui; rengia ataskaitas PAGD, planuoja finansų poreikį, sudaro programų sąmatas; prižiūri tarnybos internetinį puslapį, skelbia jame visus reikiamus dokumentus; atlieka viešųjų pirkimų organizatoriaus funkcijas; vykdo viešųjų ir privačiųjų interesų derinimo įstatymo nuostatų laikymosi priežiūrą ir kontrolę;  vykdo išankstinę finansų kontrolę.

Pareigos

Skyrininkas, pareigybės lygis C

Tomas Komičius, Upninkų UK

Alvydas Užmiškis, Ruklos UK

Anatolijus Molotkovas, Užusalių UK

Nerijus Tamašauskas, Žeimių UK

Saulius Paulauskas, Kulvos UK

Robertas Kurmelis, Bukonių UK

Specialūs reikalavimai

Turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą, ugniagesio kvalifikacinį pažymėjimą, medicinines pažymas, leidžiančias dirbti ugniagesiu ir vairuoti transporto priemones, “C” kategorijos transporto priemones leidžiantį vairuoti vairuotojo pažymėjimą, ne mažesnį kaip 2 metų vairuotojo darbo stažą.
Gebėti atlikti gaisrų gesinimo ir pirminius žmonių bei turto gelbėjimo darbus statiniuose ir konstrukcijose, atvirose teritorijose, autoįvykių metu; gebėti dirbti dinamiškai besikeičiančiose situacijose, naudotis gaisrine ir gelbėjimo įranga,
naudotis ryšio priemonėmis; išmanyti degimo teorijos pagrindus, degimo nutraukimo principus, gesinamąsias medžiagas ir gebėti jas teisingai taikyti; gesinant, išmanyti gaisrų gesinimo taktikos pagrindus: išvykimo ir vykimo tvarką, pajėgų išdėstymą, gaisrų gesinimo ypatumus įvairių paskirčių pastatuose ir technologiniuose įrenginiuose; turėti bendrų žinių apie radioaktyvų spinduliavimą ir apsisaugojimo nuo radioaktyvaus spinduliavimo galimybes, apie chemines medžiagas ir apsisaugojimo nuo cheminių medžiagų poveikio galimybes; mokėti suteikti pirmąją medicininę pagalbą; žinoti specialiųjų transporto priemonių vairuotojų naudojimosi specialiais šviesos ir garso signalais tvarką bei mokėti jais naudotis; turėti darbų saugos darbdavio įgalioto asmens pažymėjimą; suprasti raštvedybos reikalavimus. Mokėjimas dirbti kompiuteriu būtų privalumas.

Atliekamos funkcijos

Atlikti gaisrų gesinimo ir pirminius žmonių bei turto, gyvūnų gelbėjimo darbus statiniuose ir konstrukcijose, atvirose teritorijose, autoįvykių metu; gelbėti nukentėjusiuosius per transporto įvykius, atlikti paieškos ir gelbėjimo darbus griuvėsiuose, likviduoti gaivalinių nelaimių, cheminių ir radiacinių įvykių padarinius bei teikti nukentėjusiems pirmąją pagalbą; suteikti pagalbą kitoms tarnyboms ( medikams, policijai ir kt.); dirbti su gaisrine ir gelbėjimo technika bei įranga; organizuoti gaisrinio automobilio techninį aptarnavimą, remontą, paruošimą techninei apžiūrai, laikytis TA grafiko, tikrinti spidometro rodmenis, tikrinti gaisrinio automobilio eksploatacinės kortelės pildymą, laiku atlikti kontrolinius patikrinimus, vesti reikalingą dokumentaciją, laikytis Technikos eksploatavimo nuostatų; užtikrinti tinkamą priešgaisrinės įrangos eksploataciją, savalaikį įrangos patikrinimą, išbandymą, remontą; vesti nustatytus mokymus su pavaldžiais komandos ugniagesiais, tobulinti savo profesines žinias, vesti mokymų apskaitą, laikytis mokymų grafiko; sudaryti darbuotojų darbo grafikus ir darbo laiko apskaitos žiniaraščius; pildyti Tarnybos knygą; užtikrinti švarą ir tvarką komandos patalpose ir priskirtoje teritorijoje; vykdyti einamąją finansų kontrolę

Pareigos

Ugniagesys, pareigybės lygis C

Ruklos ugniagesių komanda

Vilmas Palaima,
Laimonas Remeika,
Alvydas Kudelis,
Vytautas Liubinas
Ričardas Paliokas,
Arūnas Paškevičius,
Arūnas Gansiniauskas,
Žydrūnas Kiškis

Upninkų ugniagesių komanda

Algimantas Arbačiauskas,
Vasilijus Degtenkovas,
Irmantas Muleronka,
Tomas Krutkevičius,
Evaldas Kaukas,
Tomas Maželis,
Julius Kavoliukas,
Remigijus Valutis
 

Užusalių ugniagesių komanda

Olegas Molotkovas,
Artūras Ilgūnas,
Valerijus Pustelnikovas,
Vladimiras Kozlovas,
Igoris Čubukovas,
Aleksandras Švedčikovas,
Edikas Mikitiukas,
Romas Bapkauskas
 

Kulvos ugniagesių komanda

Robertas Kluonis,
Regimantas Sarapinas,
Gintautas Mačiulis,
Mindaugas Mačiulis,
Rimantas Kondratas,
Darius Navickas,
Linas Alksnis,
Kęstutis Bansevičius


8 650 90877
Trakų g. 2 Kulvos k. Kulvos sen.

Bukonių ugniagesių komanda

Robertas Sabeckis,
Albertas Gabnys,
Paulius Palaima
Jevgenijus Rokutovas,
Vaidas Sanikovas,
Vytautas Autukas,
Dominykas Stankevičius,
Rimantas Zigmantavičius

Žeimių ugniagesių komanda

Arūnas Čiulkevičius,
Renaldas Pocius,
Andrius Spietinis,
Algis Švoba,
Juozas Masiliūnas,
Jonas Velykis,
Tomas Ašmonas

Specialūs reikalavimai

Turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir ugniagesio neformalaus profesinio parengimo pažymėjimą; turėti “C” kategorijos transporto priemones leidžiantį vairuoti vairuotojo pažymėjimą, ne mažesnį kaip 2 metų vairuotojo darbo stažą; išmanyti teisės aktus, reglamentuojančius tarnybos darbą, gaisrų gesinimo ir gelbėjimo darbų organizavimą, cheminių ir radiacinių incidentų likvidavimą; gebėti naudotis gaisrine ir gelbėjimo įranga, naudotis ryšio priemonėmis; išmanyti degimo teorijos pagrindus, degimo nutraukimo principus; išmanyti gaisrų gesinimo ypatumus įvairių paskirčių pastatuose ir technologiniuose įrenginiuose; turėti bendrų žinių apie radioaktyvų spinduliavimą ir apsisaugojimo nuo radioaktyvaus spinduliavimo galimybes, apie chemines medžiagas ir apsisaugojimo nuo cheminių medžiagų poveikio galimybes; gebėti nustatyti evakuacinius kelius; išmanyti pagrindinius gaisrinės saugos reikalavimus, pastatų konstrukcijas, sudedamuosius elementus, pirmosios pagalbos teikimo taisykles; atitikti pirmąjį fizinio pasirengimo reikalavimų lygį; turėti sveikatos pažymėjimą, leidžiantį atlikti šias pareigas.

Atliekamos funkcijos

Gesina gaisrus, mažina gaisro padarinius, gelbėja žmones bei turtą, gyvūnus, nukentėjusiuosius per transporto įvykius, atlieka kitus gelbėjimo darbus, likviduoja gaivalinių nelaimių, cheminių ir radiacinių įvykių padarinius bei teikia nukentėjusiesiems pirmąją pagalbą; suteikia pagalbą kitoms tarnyboms ( medikams, policijai ir kt.); dirba su gaisrine ir gelbėjimo technika bei įranga; nuolat atnaujina turimas žinias apie kelius, privažiavimus, vandens šaltinių, objektų išdėstymą, taktines technines, gaisrų gesinimo ir gelbėjimo technikos, įrangos charakteristikas;
panaudojus gesinimo ir gelbėjimo techniką bei įrangą, griežtai laikosi techninės priežiūros taisyklių, nuostatų, instrukcijų, parengia tolimesniam naudojimui; saugo patikėtą turtą, švariai ir nuolatinėje parengtyje laiko gaisrinę techniką, įrangą bei inventorių; prižiūri tarnybos patalpas ir teritoriją, bei užtikrina švarą ir tvarką.
vykdo gaisrinių gelbėjimo automobilių techninį aptarnavimą vadovaujantis Technikos eksploatavimo nuostatais; mokosi ugniagesybos ir gelbėjimo darbų atlikimo technikos, nuolat gilina profesines žinias, kelia kvalifikaciją.

Mantas Butvilas

Jonavos rajono priešgaisrinės tarnybos viršininkas

Vadovo informacija

Išsilavinimas:

Darbinė veikla: